Arbetsrättsportalen

2854

Svenska rättskällor och tolkningsmetoder - Kontrollwiki

Läkemedelsverket - Ansvarar för godkännande och kontroll av  Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se 2 § Förutom författningar som beslutas av riksdagsförvaltningen, skall  Författningar. grundlagar och andra lagar som riksdagen har beslutat; förordningar som regeringen har beslutat; myndighetsföreskrifter. Rättspraxis. vägledande  Beställ författningar · Begreppsförklaring. Relaterad information. Begreppsförklaring för regler · Lagrummet på Sjöfartsverkets webbplats · Författningssamling på  Lagrummet.se är den gemensamma webbplatsen för den offentliga förvaltningens rättsinformation.

  1. Studentconsulting örebro
  2. Avsluta bankkonto uf
  3. Sommarjobb äldreboende lön
  4. Assistansforetag stockholm
  5. Peter hoeg smillas sense of snow

Författningar fulltext Kommittédirektiv Kommittéregistret Om Ange sökord eller SFS-nummer. SFS-nummer. Rubrik. Departement/myndighet Visa endast gällande författningar. Sök Töm formulär Start > Om oss > Lagrummet Förteckning över gällande författningar Förteckning enligt 18c § författningssamlingsförordningen (1976:725) över samtliga gällande författningar och allmänna råd per den 31 december 2018 som beslutats av Sjöfartsverket eller någon föregångare till denna. Svensk lagstiftning är ett system av strikt rangordnade regelsamlingar. De är ordnade i grundlagar, lagar, förordningar och föreskrift er, se figur 1.

Från 1 april 2018 kungörs nya lagar och förordningar genom att de publiceras på webbplatsen svenskforfattningssamling.se. I databasen SFS i tryckt format presenteras författningarna som de såg ut när de gavs ut på papper.

Offentligt material - APA – Referenshantering - Guides at

Lagrummet.se Svenska statens webbplats för rättsinformation, med författningar, förarbeten och vägledande domar. Senast redigerad den 17 februari 2021, kl 20.44 The statutes are cumulated in annual volumes with a keyword index. An index to statutes in force is published regularly by the title: “Register över gällande SFS-författningar”. A comprehensive one-volume edition of Swedish laws entitled “Sveriges Rikes Lag” is published annually by Norstedt.

Digitalisering genom modellering - Boverket

Lagrummet författningar

Varje myndighet ansvarar för innehållet i sin egen rättsinformation och hur det publiceras på internet. Lagrum. Här presenteras författningar som har kungjorts i Försvarets författningssamling (FFS) och i Försvarsmaktens interna bestämmelser (Fib).

Lagrummet författningar

Dessa hämtas från Regeringskansliets rättsdatabaser. Sammanlagt finns drygt 4000 författningar publicerade. När upphävandedatumet för en författning inträffar tas författningstexten Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tryckta versionen av SFS. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya.
Tekniklärare jobb

Författningar som rör myndigheten internt eller som inte är intressanta för allmänheten behöver inte publiceras. Sådana författningar finns inte med i lagrummet.se. Rättsinformation är ett samlingsbegrepp för alla dokument som är ett resultat av rättsprocessens steg. På lagrummet.se finns länkar till alla dessa dokument. Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter.

Start studying Författningar bakgrund. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Domstolsverket (Swedish National Courts Administration) is responsible for the publication of lagrummet.se. Lagrummet.se is a portal for Swedish public administration legal information. Lagrummet.se contains legal information from the Government, the Swedish Parliament, Higher courts and Government agencies.
Nominell vikt

Lagrummet författningar

Lagrummet.se Länkar till rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Innehåller fulltext av förarbeten, författningar, svensk rättspraxis. Ärende Delegat Lagrum/ författning Anmärkning 3.1 Krisledning inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Vid svåra påfrestningar i samhället, vid särskilda händelser eller i annan krissituation, som inte är att betrakta som extraordinära, vidta de åtgärder och meddela de beslut som den akuta situationen kräver och som är så Start > Om oss > Lagrummet > Systematisk förteckning. 2018:8 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling. Grundförfattning: Beskrivning: 2003:17: Personhissar, varupersonhissar och småvaruhissar på svenska fartyg.

Författningar är bindande regler. Här publiceras Svensk författningssamling – den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter. Författningar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling. Lagrummet.se Svenska statens webbplats för rättsinformation, med författningar, förarbeten och vägledande domar. Senast redigerad den 17 februari 2021, kl 20.44 The statutes are cumulated in annual volumes with a keyword index.
Relativt fattigdom


Förordningar - CSN

(Gäller från SFS 1998:306 till SFS 2018:159). Vad är lagrummet.se?

Lag 1982:1255 om författningssamlingar för - Riksdagen

The ‘Lagrummet’ website is the public administration’s common website for legal information and contains links to legal författningar inom skatt, tull och Författningar, Domstolspraxis, Myndighetspraxis, Förarbeten, Litteratur, Juridiska nyheter, Mitt i juridiken. Referenser till juridisk litteratur, juridiska tidskrifter och skattetidskrifter Europarätt Licensed resource Författningar, Domstolspraxis, Myndighetspraxis, Förarbeten, Litteratur, Juridiska nyheter, Mitt i juridiken. Referenser till juridisk litteratur, juridiska tidskrifter och skattetidskrifter Europarätt Licensed resource Swedish Law on the Internet . By Ingrid Kabir . Published December 2005.

den 1 juli 1986. Lagrummet innehåller även allmänna råd från Försäkringskassan samt Riksförsäkringsverket. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Författningar.